Referenser och erfarenhet

Innan företaget etablerades 2002 arbetade Lars som anställd under en 30-årsperiod med olika miljörelaterade uppdrag från kommuner, företag och forskningsmyndigheter.

Inom ledningssystem har olika moment med införande av miljöledningssystem utförts vid ett antal industriföretag. Detta har gällt allt från inledande miljöutredningar fram till certifiering samt utbildningsmoment. Till företag där uppdrag utförts hör Haldex Brake AB, Scandiflex AB, Sonessons Inredningar AB, Landora Färgindustri AB, Tego System AB och Rexam AB med flera. Under senare år har uppdrag breddats till att också inkludera kvalitetsledning bl.a. med uppdrag vid Yrkeshögskolan i Eslöv.

Miljöanpassad produktutveckling/Ecodesign är ett område som allt mer växt fram i takt med ökad fokusering på verksamheters produkter och tjänster. Inom ämnesområdet var Lars inledningsvis projektledare för utvecklingsprojekt med framtagning av metodik för integrering av miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen, ingående i NUTEK-program för miljöanpassad produktutveckling. Utvecklingsarbetet skedde i nära samarbete med olika expertisområden och i direkt samverkan och utveckling tillsammans med industriföretag. Utvecklingsprojektet har varit underlag till att vidareutveckla metodkonceptet, vilket resulterat i ”Handbok för hållbar produktutveckling” beskrivet i menyn under ”Produkter”. Dessutom har konceptet varit underlag för att starta yrkeshögskoleutbildning i hållbar produktutveckling där Lars varit utbildningsansvarig.

Inom miljöanpassad produktionsteknik har utvecklingsprojekt genomförts med projektansvar för ett flertal utvecklingsprojekt. Detta har gällt allt från införande av nytt strategiskt tänkande med förebyggande synsätt till tekniskt operativa moment med framtagning av miljötekniska lösningar. Företagskontakterna inom dessa utvecklingsprojekt har varit breda och djupa med mångåriga kontakter som bibehållits. Från ämnesområdet har diverse publikationsmaterial framställts och breda utbildningsinsatser genomförts.

Under senare år har olika utbildningar genomförts vid bland annat Malmö högskola och Lunds Universitet. Förutom allmänna miljökurser har mer specialinriktade kurser genomförts kring ledningssystem, miljöanpassad/hållbar produktutveckling och förebyggande miljöskydd. Lars har även varit ansvarig för arrangerandet av olika konferenser inom miljöområdet.

Genom olika utvecklingsprojekt och direkta uppdrag har omfattande kontakter och nätverk skapats, vilket möjliggjort att bred information och kunskap kunnat upprätthållas inom ämnesområden som berör industrins miljö- och hållbarhetsarbete.